Til medlemmer i Halden Sportsdykkere

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.januar 2019.

Årsmøtet avholdes den 27.februar kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker (Ingen forslag mottatt).
 7. Fastsette medlemskontingenter.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder
 12. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 13. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 14. To revisorer
 15. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 16. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Med vennlig hilsen
styret i Halden Sportsdykkere