Årsmelding 1973

Styret har bestått av: Formann Egil Andersen. Kasserer Bengt Sørensen. Sekretær Kai Andersen. Styremedlemmer Svein Næss og Asbjørn Torp. Revisorer Kjell Olsen og Per Nygård. Huskomite Egil Andersen, Bengt Sørensen og Kirsti Brodd.

MØTEVIRKSOMHET

Det har i det forløpe år vært avholdt 1 årsmøte, 6 medlemsmøter og 7 styremøter, 1 vår- og 1 høstfest. Dessuten er det treff på klubblokalet hver onsdag.

KLUBBLOKALET

Er flittig benyttet og fra desember flyttet vi over i nye lokaler i Os Alle 16. Medlemmene har tatt sin tørn med dugnaden og det må vel sies at oppslutningen om denne har vært tilfredsstillende.

ØKONOMIEN

har i det forløpne år vært forholdsvis god. Kompressorfondet vokser stadig og små utgifter og en del inntektsbringende tiltak ført i år, bl.a. popkonserter og medlemsutlodning gjorde at økonomien var forholdsvis god. Imidlertid tar oppussingen av det nye lokalet nesten alt vi har av midler i kassen, men dette mener jeg er en riktig måte å benytte pengene på. Dette kommer jo medlemmene selv til gode. Det som burde stå i første rekke i det nye året er å få ferdig klubblokalet og deretter konsentrere oss om kompressoren. Vi vei jeg ikke hvor lenge den de har på brannstasjonen holder, og i framtida kan vi ikke basere oss på denne. 15.000, som en skikkelig kompressor koster, er imidlertid mange penger, men det burde gå. Skal vi fortsette med sokningsoppdrag som vi hittil har gjort må vi ha egen kompressor.

AKTIVITETER

Vi har i 1973 hatt to fester, som begge var meget vellykket. Dessuten har vi hatt to UV-konkurranser mot Moss UK. Begge disse har vi vunnet. Vi har også hatt flere større turer, bl.a. ankerheving i sekken, Gullholmen i Moss og krabbetur til Tisler. Dessuten møter de som har lyst opp på Bikkjetorvet hver søndag i sesongen. I sommer har vi også hatt dykkercamp på Hvaler.

SOKNINGSOPPDRAG

Vi har i 1973 vært med på tre større oppdrag. Det første var i Lunnevika på svenskesiden. Her hadde 8 dykkere i 6 dager gjennomsnittlig 8 timer under vann. Så var det ulykken i Store Erte. Her var 8 dykkere i aksjon på lørdag og 12 på søndag. 2 timer på lørdag og 4 på søndag. Dessuten har 6 medlemmer 4 timer hver i sokningen etter den savnede i Varenna i Tistedal. Disse oppdrag utgjør nærmere 500 timer til sammen. Men foruten dette har medlemmene enkeltvis vært politiet behjelpelig ved ulykker og tyverier, så en kan si at klubben markerer seg godt utad. Dette ikke minst takket være avisenes velvillige innstilling overfor oss.

SUMMA SUMARUM

Må vel bli at vi stort sett kan si oss fornøyde med årets aktiviteter. Som et pluss kan nevnes at vi nå har anledning til å trene på Badet. Det er å håpe at medlemmene slutter opp om denne. Medlemstallet er pr. i dag 32 stk. Klubben har også avholdt et snorkelkurs og et sportsdykkerkurs. Disse er gått under Carsten Måreids ledelse og det er å håpe at han kan fortsette.

I det kommende år skulle alt ligge vel til rette for en aktiv sesong. Styret vil også Takke Trygve Eriksen, Svein Eylertsen og Asbjørn Olsen for at disse har stilt sine båter til disposisjon ved klubbturer.

Kai Andersen, sekretær.

 

Fra Hobbyfroskens jubileumsnummer 1982.