Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret innkaller herved til årsmøte i Halden Sportsdykkere.
Årsmøtet avholdes den Onsdag 28.februar 2018 kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.Februar til atle.brevig@gmail.com eller på SMS 91858188.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.haldensportsdykkere.org
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Til medlemmer i Halden Sportsdykkere

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Halden Sportsdykkere
Styret viser til innkalling til årsmøte av 2.januar 2017.
Årsmøtet avholdes den 1.februar kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.
Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker (Ingen forslag mottatt).
7. Fastsette medlemskontingenter.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Med vennlig hilsen
styret i Halden Sportsdykkere

Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Til medlemmene i Halden Sportsdykkere

2.januar-17 – Halden

Innkalling til årsmøte i Halden Sportsdykkere

Styret innkaller herved til årsmøte i Halden Sportsdykkere.
Årsmøtet avholdes den 1.februar kl:19.00 i våre lokaler på Knivsø Marine.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18.januar til atle.brevig@gmail.com eller på SMS 91858188.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside http://www.haldensportsdykkere.org
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret